Zdravstvo

Dom zdravlja Medveđa nakon izdvajanja iz Zdravstvenog centra Leskovac, od 01. Januara 2007. godine posluje kao samostalna zdravstvena ustanova i kao takva pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima nerazvijene opštine Medveđa. U naseljenom mestu Medveđa je sedište Doma zdravlja, u Sijarinskoj Banji nalazi se zdravstvena stanica koja posluje u okviru Doma zdravlja Medveđa, a zdravstvene ambulante nalaze se u Tularu, Ravnoj Banji, Retkoceru, Lecu i Bučumetu u  kojima stalno radi medicinski tehničar, a lekar dolazi jednom nedeljno i to: u Retkoceru ponedeljkom, u Bučumetu utorkom a u Ravnoj Banji sredom.

Dom zdravlja u Medveđi raspolaže sa oko 1.600 m2 prostornog kapaciteta. Služba opšte medicine sa kućnom negom, lečenjem i hitnom medicinskom pomoći koja se takođe bavi specijalističko -konsultativnom delatnošću iz interne medicine u Domu zdravlja u Medveđi radi kontinualno od 0-24 časa. Rad je organizovan u smenama. Od ostalih službi u Domu zdravlja Medveđa svoju delatnost obavljaju i: Služba za zdravstvenu zaštitu dece, žena i polivalentne patronaže, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Služba za pravno-kadrovske ekonomsko-finansijske i tehničke poslove.

Službama gravitira 12 naselja u kojima živi 6.775 stanovnika.

Zdravstvena zaštita stanovništvu se pruža u izuzetno teškim uslovima, ( 95% teritorije je brdsko-planinsko, velika razuđenost teritorije sa gustinom naseljenosti od 21 stanovnik na 1km2, pretežno staračko stanovništvo  koje čini 1/3 ukupnog broja stanovnika, veoma loša lokalna putna mreža). Složenosti pružanja zdravstvene zaštite u mnogome doprinosi i teritorija uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom u dužini od 58 km. Sobzirom da zdravstvene usluge pružamo i stanovnicima u zaseoku Medrgovac, koji pripada opštini Podujevo koja pripada Kosovu i Metohiji, kao i stanovnicima  zaseoka Sekirača koja pripada opštini Kuršumlija.. Zbog svega gore navedenog od izuzetnog je značaja da i pored nedovoljnog broja stanovnika  po standardima za javno zdravstvo, radi adekvatnog i pravovremenog pružanja zdravstvene zaštite, zadržati postojeći kadar kako bi i ovo stanovništvo u izuzetno važnom strateškom području svojim opstankom na ovim prostorima dobilo što je moguće veću zdravstvenu zaštitu.Dom zdravlja u Medveđi pored pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu, takođe izuzetnu pažnju posvećuje zdravstvenom vaspitanju stanovništva.

Opširnije na zvaničnoj VEB prezentaciji Doma zdravlja Medveđa.

Dom zdravlja Medveđa

Dom zdravlja Medveđa


Kontakt:

tel: 016 891-236

e-mail: office@dzmedvedja.com