Shërbime elektronike


  • Portali i qeverisjes elektronike

    Portali eGovernment është një vend unik për të gjitha shërbimet elektronike në Republikën e Serbisë.

  • Lista e unifikuar e votuesve

    Lista e Unifikuar e Zgjedhësve është një dokument publik në të cilin mbahen regjistrat e unifikuar të shtetasve të Republikës së Serbisë që kanë të drejtë vote.