Јавно правобранилаштво


            Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско правобранилаштво.

            Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.

            Општинског правобраниоца, на предлог Општинског већа, поставља Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника, на период од пет година и исто лице може бити поново постављено на исти период.

            За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.

            Општински правобранилац одговара Скупштини општине за свој рад и рад Општинског правобранилаштва.

 

 

Општински правобранилац

Mиодраг Трајковић

тел: 016/891-138, локал 105

е-пошта: ojp@medvedja.org.rs