Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.


 • Пословник о раду

  Пословником Скупштине општине Медвеђа уређује се конституисање, организација и рад Скупштине општине Медвеђа, начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада, као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела.

 • Седнице

  Материјали са одржаних седница Скупштине општине Медвеђа.

 • Службена гласила

  На основу члана 179. става 5. и 192. Пословника о раду Скупштине општине Медвеђа и члана 149. Статута општине Медвеђа, акта Скупштине објављују се у "Службеном гласнику Града Лесковца"

 • Регистар аката

 • Скупштинска радна тела

  Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом и пословнимком.

 • Аудио пренос Скупштине општине Медвеђа путем интернета