Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.


 • Председник Скупштине општине

  Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и статутом.

 • Заменик председника Скупштине општине

  Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 • Одборници

  Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.

 • Пословник о раду

  Пословником Скупштине општине Медвеђа уређује се конституисање, организација и рад Скупштине општине Медвеђа, начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада, као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела.

 • Седнице

  Материјали са одржаних седница Скупштине општине Медвеђа.

 • Службена гласила

  На основу члана 179. става 5. и 192. Пословника о раду Скупштине општине Медвеђа и члана 149. Статута општине Медвеђа, акта Скупштине објављују се у "Службеном гласнику Града Лесковца"

 • Регистар аката

 • Скупштинска радна тела

  Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом и пословнимком.

 • Аудио пренос путем интернета