Председник

Председник општине и општинско веће редовно извештавају скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката скупштине општине.


 • Председник општине

  Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине…

 • Заменик председника

  Заменик председника Општине замењује председника Општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 • Помоћник председника

  Председник Општине може да има једног помоћника који обавља послове из појединих области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, комуналне делатности, развој месних заједница и друг…

 • Кабинет председника

  Кабинет председника општине обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе председника општине, прибавља потребну документацију и систематизује податке од значаја за решавање појединих питања из делокруга послова председн…