Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и пет чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.


  • Чланови општинског већа

    Чланови општинског Већа су дужни у складу са конкретним задужењима да дају предлоге, покрећу иницијативе, врше надзор над радом општинске управе и других субјеката на територији општине Медвеђа за које је надлежно општинско Веће у складу са овлашћењи…

  • Седнице