Општинска управа

Надлежност Општинске управа одређена је Уставом, Законом и Сатутом општине Медвеђа. Општинске управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и других аката Општине : 1. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, 2. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће, 3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из надлежности општине, 4. Општинска управа и то руководилац органа, одлучује по приговорима на поступање Општинске управе због неиспуњења обавеза из управног уговора, због управне радње и због начина пружања јавних услуга, ако не може да се изјави друго правно средство у управном поступку, а према одредбама закона којим се уређује општи управни поступак, 5. Обавља послове упрвног надзора над извршењем прописа и других општинских аката Скупштине општине Медвеђа, 6. Извршава Законе и друге прописе чије је извршење поверено општини и 7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. Радом Општинске управе општине Медвеђа руководи начелник Oпштинске управе општине Медвеђа. Начелник Општинске управе представља Управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координацију рада и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању услова рада, предлаже Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе који усваја Општинско веће општине Медвеђа и Кадровски план Општинске управе општине Медвеђа, за сваку календарску годину, који усваја Скупштина општине Медвеђа. Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе. Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година. За начелника Општинске управе општине Медвеђа, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни испит и најмање пет година радног искуства у струци. За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине Медвеђа, Општинском већу општине Медвеђа и председнику општине Медвеђа.