- Одсек за инспекцијске послове - Обавештење грађанима -

 04. новембар 2022.


 У циљу нормалног одвијања саобраћаја и заштите јавних путева, улица и некатегорисаних  путева на територији општине Медвеђа, ради прикупљања подака, бољег утврђивања чињеничног стања и предузимања адекватних мера заштите  путева,Одсек за инспекцијске послове општинске управе општине Медвеђа замољава  грађане  општине Медвеђа да обавесте надлежну инспекцију о свим уоченим  неправилностима као што су: вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране и сл.); спуштање низ косине засека, усека и насипа пута : дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала; заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;  заузимање пута без претходно прибављене сагласности управљача пута; извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,одржавањем и заштитом пута ; складирање грађевинског  и другог материјала ( камен, шут, дрвену грађу, огревна дрва, остатке дрвне масе и др.) на јавним површинама, тротоарима, деловима пута и путном земљишту као и свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањити захтевана прегледност, омета одвијање саобраћаја односно угрожава безбедно одвијање саобраћаја на путу.

Уочене неправилности грађани могу пријавити сваког радног дана од 07.00-15.00 часова телефонским позивом, по могућству фотографисати, снимати и проследити на бројеве телефона 066/8487920; 064/8654141 ради предузимања даљих мера из надлежности инспекције  по Закону о путевима.

 

По налогу инспектор за друмски саобраћај и путеве

 

                                Биљана Бабић

 

                                                                                                                                                      Шеф Одсека за инспекцијске послове

 

                                                                                                                                                                       Јадранка Ћирић